ประวัติความเป็นมา

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
           อัคคีภัยไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่แห่งใดในโลกย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาลตลอดจนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งภาพพจน์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบการในสายตาของคนทั่วไป หน่วยงานหลายๆ แห่งในประเทศไทย ยังมีความเสี่ยงต่ออัคคีภัยในระดับที่น่าเป็นห่วงถึงแม้ว่า จะมีมาตรการในการระงับอัคคีภัยอยู่บ้าง แต่ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือการป้องกันซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ขึ้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้งและเดินเครื่องผลิต ซึ่งระบบต่างๆในการป้องกันอัคคีภัย ต่างมีมาตรฐานการทำงานและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของสถานประกอบการแตกต่างกัน 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย เห็นความจำเป็นในการผลิต บุคคลากรเฉพาะสาขานี้ จึงเสนอขอเปิดการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยขึ้น เพื่อผลิตมหาบัณฑิตออกไปรับใช้ประเทศชาติในด้านต่างๆเช่นให้คำปรึกษา  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์การป้องกันภัย  ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยตามหลักมาตรฐานสากล การเลือกใช้ระบบตามความจำเป็นตลอดจนระบบการเตรียมการในสภาวะฉุกเฉิน ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและค้นคว้าวิจัยข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับอัคคีภัยของประเทศไทยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ยังไม่มีการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตและการวิจัยในประเทศไทยมาก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

          1. เพื่อให้มีการศึกษาและการวิจัยด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยขึ้นในประเทศไทย

          2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถออกแบบระบบ ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการป้องกันอัคคีภัยแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั่วไป

          3. เพื่อพัฒนาการป้องกันอัคคีภัยของประเทศไทยให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น.


 
 
joomla templateinternet security reviews

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MFPE.Hot Line News

รับสมัคร!! นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2562 สนใจติดต่อได้ที่ โทร 02-9405070

MFPE. Polls

คุณคิดว่าปัจจุบันการป้องกันอัคคีภัยในตึกสูงเป็นอย่างไร
 
Technology template by best internet security