การเข้าศึกษา

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 00:00 น.

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

“สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตรอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ระยะเวลาในการรับสมัคร  

  เปิดรับสมัครรอบที่ 2 วันที่ 3 เมษายน - 12 พฤษภาคม  2560

การสอบคัดเลือก 

 สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่  29 พฤษภาคม 2560

   สอบสัมภาษณ์วันที่ 10  มิถุนายน 2560
 
 ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์
  (อาคาร 9) ชั้น 8 ห้อง 9807 

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   (แจ้งให้ทราบหลังจากบัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลแล้ว)
   ผ่านทาง website ของโครงการ

   ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท
   ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา    กรกฏาคม   2560

 


ช่องทางในการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัคร หรือรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ที่โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9) ชั้น 8 ห้อง 9807 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2940-5070 หรือ 0-2797-0999 ต่อ 1850

Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิต์ ในเวลา 9.00 – 16.00 น.


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สำเนาปริญญาบัตร) 2 ชุด

3. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 2 ชุด

5. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ฟอร์มของโครงการฯ   

6. หนังสือรับรองความประพฤติ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงนามรับรอง 

    คนละ 1 ฉบับ (รวมทั้งหมด 3 ฉบับ) ใช้ฟอร์มของโครงการ

    สำหรับสำเนาเอกสารให้เขียนคำว่า  "รับรองสำเนาถูกต้อง”

    พร้อมเซ็นชื่อกำกับ และนำตัวจริงมาในวันสมัครด้วย)

7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส 1 ชุด

8. ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2017 เวลา 10:14 น. )
 
joomla templateinternet security reviews

Who's Online

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MFPE.Hot Line News

รับสมัคร!! นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 สนใจติดต่อได้ที่ โทร 02-9405070

MFPE. Polls

คุณคิดว่าปัจจุบันการป้องกันอัคคีภัยในตึกสูงเป็นอย่างไร
 
Technology template by best internet security