การเข้าศึกษา

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

“สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตรอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ระยะเวลาในการรับสมัคร  

  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้   ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562

การสอบคัดเลือก 

 สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

   สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 มีนาคม  2562
 
 ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์
  (อาคาร 9) ชั้น 8 ห้อง 9807 
เวลา 09.00 – 12.00 น.

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   (แจ้งให้ทราบหลังจากบัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลแล้ว)
   ผ่านทาง website ของโครงการ

   ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท
   ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา   แจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 


ช่องทางในการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัคร หรือรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ที่โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9) ชั้น 8 ห้อง 9807 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2940-5070 หรือ 0-2797-0999 ต่อ 1850

Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ในเวลา 9.00 – 16.00 น.


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สำเนาปริญญาบัตร) 2 ชุด

3. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด
(ที่ระบุชื่อปริญญาพร้อมวัน/เดือน/ปี ที่สำเร็จการศึกษา)   พร้อมฉบับจริง 

***ผู้สมัครที่จบการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบใบคะแนน (Transcript)
ในระดับ ป.ม., พ.ม., ป.กศ.สูง  หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญา ฉบับจริง
 พร้อมสำเนามาด้วย***

4. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 2 ชุด

7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส 2 ชุด

8. ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2018 เวลา 15:22 น. )
 
joomla templateinternet security reviews

Who's Online

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MFPE.Hot Line News

รับสมัคร!! นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2562 สนใจติดต่อได้ที่ โทร 02-9405070

MFPE. Polls

คุณคิดว่าปัจจุบันการป้องกันอัคคีภัยในตึกสูงเป็นอย่างไร
 
Technology template by best internet security