ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2011 เวลา 17:25 น.

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดหลักสูตร 

ค่าใช้จ่ายนิสิตรวมตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา โดยประมาณ 199,660 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

·       ค่าหน่วยกิตวิชาบรรยาย (22 หน่วยกิต)                           หน่วยกิตละ 3,500 บาท

·       ค่าหน่วยกิตวิชาปฏิบัติการและสัมมนา (2 หน่วยกิต)           หน่วยกิตละ 3,500 บาท

·       ค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)                           หน่วยกิตละ 3,500 บาท

·       ค่าบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย                                ปีการศึกษาละ 10,580 บาท

·       ค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะฯ (4 ภาคการศึกษา)          ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท

·       ค่าธรรมเนียมพิเศษของโครงการฯ (4 ภาคการศึกษา)     ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท

·       ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น  ค่าสมัครสอบ  ค่าจัดทำรายงาน ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ ฯลฯ

·       ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ใช้บังคับใช้ในปัจจุบัน 

(ค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศมหาวิทยาลัย)

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2012 เวลา 15:03 น. )
 
joomla templateinternet security reviews

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MFPE.Hot Line News

รับสมัคร!! นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 สนใจติดต่อได้ที่ โทร 02-9405070

MFPE. Polls

คุณคิดว่าปัจจุบันการป้องกันอัคคีภัยในตึกสูงเป็นอย่างไร
 
Technology template by best internet security