หลักสูตร

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
ภาษาอังกฤษ    : Master of Engineering (Fire Protection Engineering)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม              : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย)
ชื่อย่อ                : วศ.ม. (วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
         อัคคีภัยไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่แห่งใดในโลกย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาล ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งภาพพจน์ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบการ ในสายตาของคนทั่วไป หน่วยงานหลายๆแห่งในประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่ออัคคีภัยในระดับที่น่าเป็นห่วงถึงแม้จะมีมาตรการในการระงับอัคคีภัยอยู่บ้างแต่ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือการป้องกัน ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้งและเดินเครื่องผลิต  ซึ่งระบบต่างๆในการป้องกันอัคคีภัย ต่างมีมาตรฐานการทำงานและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของสถานประกอบการแตกต่างกัน

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย เห็นความจำเป็นในการผลิตบุคลากรเฉพาะสาขานี้ จึงเสนอขอเปิดการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยขึ้น เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
ออกไปรับใช้ประเทศชาติในด้านต่างๆ เช่นให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์การป้องกันภัยออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยตามหลักมาตรฐานสากล การเลือกใช้ระบบตามความจำเป็นตลอดจนระบบการเตรียมการในสภาวะฉุกเฉิน ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และค้นคว้าวิจัยข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับอัคคีภัยของประเทศไทยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ยังไม่มีการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตและการวิจัยในประเทศไทยมาก่อนโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

4.1  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถออกแบบระบบ ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการป้องกันอัคคีภัยแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั่วไป

4.2  เพื่อให้มีการศึกษาและการวิจัยด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยขึ้นในประเทศไทย
เพื่อพัฒนาการป้องกันอัคคีภัยของประเทศไทยให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น

4.3  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพดี  มีทักษะในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยี
อย่างก้าวหน้า พึ่งพาตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม


Залишивши інформацію про ПІБ, контактні дані та інше, кредит без поручителів залишається тільки забрати готівкою.. Это точно. Вибирайте серед десятка МФО.

В Україні в інтернеті можна отримати кредит на карту онлайн. Не варто переживати на рахунок дзвінків на роботу чи родичам, все автоматично.

Боргові зобовьязання можуть мати негативний характер, якщо мікропозика онлайн без відмови не віддається вчасно. В інших випадках все буде добре.

Без відмови і довготривалих перевірок кредит на карту видається у мікрофінансових організаціях. Працюють вони цілодобово і без вихідних.

Хочете взяти швидкий кредит онлайн на карту в Україні? Дуже просто, треба подати необхідні документи і чекати на результат МФО.

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2023 เวลา 21:13 น. )
 
joomla templateinternet security reviews

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MFPE.Hot Line News

รับสมัคร!! นิสิตใหม่ สนใจติดต่อได้ที่ โทร 02-9405070
Ads by MFPE!

Если вы ищете простые способы быстро получить несколько тысяч гривен, тогда в Украине онлайн кредит без процентов создан для вас. Современная услуга.

В інтернеті онлайн кредит без відсотків на картку оформляється потенційним клієнтам, які вперше звернулися до МФО за грошима на картку.

Ломбард або банк може видати кредит, який називається позика онлайн, якщо ви зможете надати документи, які підтверджують вашу платоспроможність або заставне майно.

Деякі кредитори готові видати гроші в борг на карту, але за однієї умови - потрібно вчасно і в повному обсязі повернути борг позикодавцю.

Цілодобовий кредит онлайн на карту без відмови. Вигідні умови отримання позики за декілька хвилин. Потрібен тільки паспорт і код.

Швидка та безвідсоткова мікропозика на карту онлайн в Україні. Гроші до зарплати від мікрофінансових компаній. Перевірка платоспроможності не відбувається.

MFPE. Polls

คุณคิดว่าปัจจุบันการป้องกันอัคคีภัยในตึกสูงเป็นอย่างไร
 
Technology template by best internet security