หลักสูตร

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
ภาษาอังกฤษ    : Master of Engineering (Fire Protection Engineering)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม              : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย)
ชื่อย่อ                : วศ.ม. (วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
         อัคคีภัยไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่แห่งใดในโลกย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาล ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งภาพพจน์ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบการ ในสายตาของคนทั่วไป หน่วยงานหลายๆแห่งในประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่ออัคคีภัยในระดับที่น่าเป็นห่วงถึงแม้จะมีมาตรการในการระงับอัคคีภัยอยู่บ้างแต่ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือการป้องกัน ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้งและเดินเครื่องผลิต  ซึ่งระบบต่างๆในการป้องกันอัคคีภัย ต่างมีมาตรฐานการทำงานและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของสถานประกอบการแตกต่างกัน

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย เห็นความจำเป็นในการผลิตบุคลากรเฉพาะสาขานี้ จึงเสนอขอเปิดการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยขึ้น เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
ออกไปรับใช้ประเทศชาติในด้านต่างๆ เช่นให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์การป้องกันภัยออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยตามหลักมาตรฐานสากล การเลือกใช้ระบบตามความจำเป็นตลอดจนระบบการเตรียมการในสภาวะฉุกเฉิน ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และค้นคว้าวิจัยข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับอัคคีภัยของประเทศไทยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ยังไม่มีการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตและการวิจัยในประเทศไทยมาก่อนโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

4.1  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถออกแบบระบบ ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการป้องกันอัคคีภัยแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั่วไป

4.2  เพื่อให้มีการศึกษาและการวิจัยด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยขึ้นในประเทศไทย
เพื่อพัฒนาการป้องกันอัคคีภัยของประเทศไทยให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น

4.3  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพดี  มีทักษะในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยี
อย่างก้าวหน้า พึ่งพาตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2018 เวลา 15:05 น. )
 
joomla templateinternet security reviews

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MFPE.Hot Line News

รับสมัคร!! นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2562 สนใจติดต่อได้ที่ โทร 02-9405070

MFPE. Polls

คุณคิดว่าปัจจุบันการป้องกันอัคคีภัยในตึกสูงเป็นอย่างไร
 
Technology template by best internet security